هالتر

شراگ با هالتر از پشت
کول

شراگ با هالتر از پشت

آموزش تمرین شراگ با هالتر از پشت: در حالی که یک هالتر را از پشت در دست گرفته راست بایستید، به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج معکوس با هالتر
چهار سر ران

لانج معکوس با هالتر

آموزش تمرین لانج معکوس با هالتر: یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
دراز نشست پرسی
شکم

دراز نشست پرسی

آموزش تمرین دراز نشست پرسی: با در دست گرفتن یک هالتر با وزن مناسب، به پشت روی یک میز شیبدار دراز…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
اسکات پا جمع با هالتر
چهار سر ران

اسکات پا جمع با هالتر

آموزش تمرین اسکات پا جمع با هالتر: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ددلیفت رومانیایی
همسترینگ

ددلیفت رومانیایی

آموزش تمرین ددلیفت رومانیایی: یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. هالتر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس دست جمع پشت بازو
پشت بازو

پرس دست جمع پشت بازو

آموزش تمرین پرس دست جمع پشت بازو: روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست