باسن

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات باسن (سرینی) قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

اسکات پرشی روی زانو
باسن

اسکات پرشی روی زانو

آموزش تمرین اسکات پرشی روی زانو: هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید.…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
پل باسن آویزان
باسن

پل باسن آویزان

آموزش تمرین پل باسن آویزان: تسمه های TRX را روی ارتفاع تقریبی 45 تا 60 سانتی‌متری از زمین تنظیم کنید. به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کشش باسن نشسته
باسن

کشش باسن نشسته

آموزش تمرین کشش باسن نشسته: روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: کششی
استپ‌آپ با بالا آوردن زانو
باسن

استپ‌آپ با بالا آوردن زانو

آموزش تمرین استپ‌آپ با بالا آوردن زانو: کاملا راست مقابل یک سطح بلند بایستید. این وضعیت شروع تمرین است. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پل باسن با هالتر روی میز
باسن

پل باسن با هالتر روی میز

آموزش تمرین پل باسن با هالتر روی میز: یک میز تخت پشت سر خود قرار داده و مقابل میز روی زمین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات روی زانو
باسن

اسکات روی زانو

آموزش تمرین اسکات روی زانو: هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید. برای…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پل باسن روی گردن
باسن

پل باسن روی گردن

آموزش تمرین پل باسن روی گردن: به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کیک بک باسن با کش بدنسازی
باسن

کیک بک باسن با کش بدنسازی

آموزش تمرین کیک بک باسن با کش بدنسازی: یک کش بدنسازی با مقاومت متناسب با توانایی خود را به یک میله…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پل باسن
باسن

پل باسن

آموزش تمرین پل باسن: به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کیک بک باسن با سیم کش
باسن

کیک بک باسن با سیم کش

آموزش تمرین کیک بک باسن با سیم کش: یک دسته مخصوص پا را به دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پل باسن تک پا
باسن

پل باسن تک پا

آموزش تمرین پل باسن تک پا: به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پل باسن با هالتر
باسن

پل باسن با هالتر

آموزش تمرین پل باسن با هالتر: روی زمین نشسته و یک هالتر با وزنه های متناسب با توانایی خود را روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست