هالتر

رول شکم با هالتر روی زانو
شکم

رول شکم با هالتر روی زانو

آموزش تمرین رول شکم با هالتر روی زانو: یک هالتر با وزنه های سبک انتخاب کرده و آن را روی زمین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات پرشی روی زانو
باسن

اسکات پرشی روی زانو

آموزش تمرین اسکات پرشی روی زانو: هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید.…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با هالتر
ساق

ساق نشسته با هالتر

آموزش تمرین ساق نشسته با هالتر: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج با هالتر
چهار سر ران

لانج با هالتر

آموزش تمرین لانج با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات با هالتر
چهار سر ران

اسکات با هالتر

آموزش تمرین اسکات با هالتر: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با هالتر
ساق

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین ساق ایستاده با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با هالتر
سرشانه

نشر جلو با هالتر

آموزش تمرین نشر جلو با هالتر: یک هالتر معمولی زا بلند کرده و راست بایستید. فاصله دست ها از هم باید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با هالتر نشسته معکوس
ساعد

ساعد با هالتر نشسته معکوس

آموزش تمرین ساعد با هالتر نشسته معکوس: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور با هالتر دست خم
سینه

پول اور با هالتر دست خم

آموزش تمرین پول اور با هالتر دست خم: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست