سینه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سینه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

شنا پلایومتریک
سینه

شنا پلایومتریک

آموزش تمرین شنا پلایومتریک: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبی…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
پرس بالاسینه با دمبل
سینه

پرس بالاسینه با دمبل

آموزش تمرین پرس بالاسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس سینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس سینه با دستگاه اسمیت: یک میز تخت را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کراس اور تک دست
سینه

کراس اور تک دست

آموزش تمرین کراس اور تک دست: پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین درجه تنظیم کنید. اگر قدتان کوتاه است…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای بالاسینه با دمبل چرخشی
سینه

فلای بالاسینه با دمبل چرخشی

آموزش تمرین فلای بالاسینه با دمبل چرخشی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور با دمبل
سینه

پول اور با دمبل

آموزش تمرین پول اور با دمبل: یک دمبل متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را به صورت عمودی روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پروانه با دستگاه
سینه

پروانه با دستگاه

آموزش تمرین پروانه با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پروانه انتخاب کرده و ارتفاع صندلی آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت: یک میز شیبدار را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شنا دست باز
سینه

شنا دست باز

آموزش تمرین شنا دست باز: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم بیشتر از…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور با هالتر دست خم
سینه

پول اور با هالتر دست خم

آموزش تمرین پول اور با هالتر دست خم: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت: یک میز شیبدار بالاسینه را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست