زیربغل

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات زیربغل قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

بارفیکس با وزنه
زیربغل

بارفیکس با وزنه

آموزش تمرین بارفیکس با وزنه: یک کمربند مخصوص دیپ را دور کمر بسته و وزنه دلخواه خود را به آن اضافه…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
زیر بغل تی بار
پشت، زیربغل

زیر بغل تی بار

آموزش تمرین زیر بغل تی بار: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار قرار دهید. روی دستگاه قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
زیر بغل سیم کش تک دست
زیربغل

زیر بغل سیم کش تک دست

آموزش تمرین زیر بغل سیم کش تک دست: یک دسته تکی به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل سیم کش دست باز
زیربغل

زیر بغل سیم کش دست باز

آموزش تمرین زیر بغل سیم کش دست باز: یک دسته بزرگ به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل تی بار
پشت، زیربغل

زیر بغل تی بار خوابیده

آموزش تمرین زیر بغل تی بار خوابیده: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار خوابیده قرار دهید. روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
زیربغل

بارفیکس دست باز

آموزش تمرین بارفیکس دست باز: یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
بارفیکس مچ برعکس
زیربغل

بارفیکس مچ برعکس

آموزش تمرین بارفیکس مچ برعکس: یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست