ساق

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات ساق پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ساق روی تخته تعادلی
ساق

ساق روی تخته تعادلی

آموزش تمرین ساق روی تخته تعادلی: نکته: این تمرین برای بهبود تعادل طراحی شده است. یک تخته تعادلی را روی زمین…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دمبل تک پا
ساق

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین ساق نشسته با دمبل تک پا: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با هالتر
ساق

ساق نشسته با هالتر

آموزش تمرین ساق نشسته با هالتر: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با هالتر
ساق

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین ساق ایستاده با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با دستگاه
ساق

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین ساق ایستاده با دستگاه: ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با دمبل
ساق

ساق ایستاده با دمبل

آموزش تمرین ساق ایستاده با دمبل: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین قرار دهید. در هر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق با دستگاه اسمیت
ساق

ساق با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین ساق با دستگاه اسمیت: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را دقیقا زیر هالتر دستگاه اسمیت قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دستگاه
ساق

ساق نشسته با دستگاه

آموزش تمرین ساق نشسته با دستگاه: روی دستگاه ساق پا بنشینید و پنجه ها و انگشت های پا را در جای…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کشش چرخشی ساق
ساق

کشش چرخشی ساق

آموزش تمرین کشش چرخشی ساق: برای حفظ تعادل نزدیک به یک تکیه گاه ثابت قرار گرفته و و با گرفتن آن…
سطح: مبتدینوع تمرین: کششی
ساق روی دستگاه پرس پا
ساق

ساق روی دستگاه پرس پا

آموزش تمرین ساق روی دستگاه پرس پا: وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس پا انتخاب کرده و روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق پا خرک
ساق

ساق پا خرک

آموزش تمرین ساق پا خرک: برای اجرای این تمرین با فاصله مناسب از یک تکیه گاه ثابت قرار بگیرید. می توانید…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده الاکلنگی با هالتر
ساق

ساق ایستاده الاکلنگی با هالتر

آموزش تمرین ساق ایستاده الاکلنگی با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست