پشت

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

اره ای با دمبل جفت دست
پشت

اره ای با دمبل جفت دست

آموزش تمرین اره ای با دمبل جفت دست: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کنید. با خم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل تی بار
پشت، زیربغل

زیر بغل تی بار

آموزش تمرین زیر بغل تی بار: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار قرار دهید. روی دستگاه قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
قایقی با سیم کش نشسته
پشت

قایقی با سیم کش نشسته

آموزش تمرین قایقی با سیم کش نشسته: برای اجرای این حرکت به یک دستگاه قایقی سیم کش و دسته وی‌شکل احتیاج…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اره ای با دمبل تک دست
پشت

اره ای با دمبل تک دست

آموزش تمرین اره ای با دمبل تک دست: یک میز تخت را انتخاب کرده و در هر طرف آن یک دمبل…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت

اره‌ای با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین اره‌ای با دستگاه اسمیت: ارتفاع هالتر دستگاه اسمیت را کمی پایین تر از زانوها تنظیم کرده و آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل تی بار
پشت، زیربغل

زیر بغل تی بار خوابیده

آموزش تمرین زیر بغل تی بار خوابیده: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه تی بار خوابیده قرار دهید. روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اره‌ای با هالتر ایستاده
پشت

اره‌ای با هالتر ایستاده

آموزش تمرین اره‌ای با هالتر ایستاده: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را با دو…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست