فقط بدن

شنا پلایومتریک
سینه

شنا پلایومتریک

آموزش تمرین شنا پلایومتریک: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبی…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
اسکات بدون وزنه
چهار سر ران

اسکات بدون وزنه

آموزش تمرین اسکات بدون وزنه: طوری بایستید که فاصله پاها به اندازه عرض شانه‌ها باشد. در صورت تمایل کف دست‌ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ، دست ها بالا سر
شکم

کرانچ، دست ها بالای سر

آموزش تمرین کرانچ، دست ها بالای سر: به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را روی زمین قرار داده به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ اریب
شکم

کرانچ اریب

آموزش تمرین کرانچ اریب: به پشت روی زمین دراز بکشید. برای اجرای این تمرین یکی از دست ها را کنار بدن…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ زانو خم
شکم

کرانچ زانو خم

آموزش تمرین کرانچ زانو خم: به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهایتان را بالا آورده به شکلی که ران ها به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کشش باسن نشسته
باسن

کشش باسن نشسته

آموزش تمرین کشش باسن نشسته: روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: کششی
اسکات پرشی
چهار سر ران

اسکات پرشی

آموزش تمرین اسکات پرشی: دست ها را روی سینه قرار داده و کاملا راست بایستید. با بالا نگه داشتن سر و…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
لانج پرشی
چهار سر ران

لانج پرشی

آموزش تمرین لانج پرشی: در وضعیت لانج قرار بگیرید. برای این کار با پای راست خود یک قدم به اندازه تقریبی…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
شنا دست باز
سینه

شنا دست باز

آموزش تمرین شنا دست باز: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم بیشتر از…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
استپ‌آپ با بالا آوردن زانو
باسن

استپ‌آپ با بالا آوردن زانو

آموزش تمرین استپ‌آپ با بالا آوردن زانو: کاملا راست مقابل یک سطح بلند بایستید. این وضعیت شروع تمرین است. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست