تمرینات بدنسازی

اسکات با کتل بل
چهار سر ران

اسکات با کتل بل

آموزش تمرین اسکات با کتل بل: با دو دست یک کتل بل یا همان دمبل روسی متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دمبل تک پا
ساق

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین ساق نشسته با دمبل تک پا: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ، دست ها بالا سر
شکم

کرانچ، دست ها بالای سر

آموزش تمرین کرانچ، دست ها بالای سر: به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را روی زمین قرار داده به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج معکوس با دمبل
چهار سر ران

لانج معکوس با دمبل

آموزش تمرین لانج معکوس با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اره ای با دمبل جفت دست
پشت

اره ای با دمبل جفت دست

آموزش تمرین اره ای با دمبل جفت دست: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کنید. با خم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کراس اور تک دست
سینه

کراس اور تک دست

آموزش تمرین کراس اور تک دست: پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین درجه تنظیم کنید. اگر قدتان کوتاه است…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با دمبل نشسته
جلو بازو

جلو بازو با دمبل نشسته

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با هالتر
ساق

ساق نشسته با هالتر

آموزش تمرین ساق نشسته با هالتر: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری با دستگاه
جلو بازو

جلو بازو لاری با دستگاه

آموزش تمرین جلو بازو لاری با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری نیاز دارید. روی دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست