تمرینات بدنسازی

پول اور کامل با هالتر
سینه

پول اور کامل با هالتر

آموزش تمرین پول اور کامل با هالتر: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
کرانچ با سیم کش
شکم

کرانچ با سیم کش

آموزش تمرین کرانچ با سیم کش: یک طناب به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و جلوی آن زانو بزنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پل باسن با قدم زدن
باسن

پل باسن با قدم زدن

آموزش تمرین پل باسن با قدم زدن: به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ ضربدری
شکم

کرانچ ضربدری

آموزش تمرین کرانچ ضربدری: به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها به اندازه تقریبی 60 درجه خم شده…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ روی میز شیبدار
شکم

کرانچ روی میز شیبدار

آموزش تمرین کرانچ روی میز شیبدار: به پشت روی یک میز شیبدار دراز بکشید. پاها را در جایگاه مخصوص میز قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
جلو بازو زاتمن با دمبل
جلو بازو

جلو بازو زاتمن با دمبل

آموزش تمرین جلو بازو زاتمن با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست