متوسط

شنا پلایومتریک
سینه

شنا پلایومتریک

آموزش تمرین شنا پلایومتریک: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبی…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
رول شکم با هالتر روی زانو
شکم

رول شکم با هالتر روی زانو

آموزش تمرین رول شکم با هالتر روی زانو: یک هالتر با وزنه های سبک انتخاب کرده و آن را روی زمین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
لانج معکوس با دمبل
چهار سر ران

لانج معکوس با دمبل

آموزش تمرین لانج معکوس با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
لانج با هالتر
چهار سر ران

لانج با هالتر

آموزش تمرین لانج با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پول اور با دمبل
سینه

پول اور با دمبل

آموزش تمرین پول اور با دمبل: یک دمبل متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را به صورت عمودی روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات با هالتر
چهار سر ران

اسکات با هالتر

آموزش تمرین اسکات با هالتر: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
بارفیکس با وزنه
زیربغل

بارفیکس با وزنه

آموزش تمرین بارفیکس با وزنه: یک کمربند مخصوص دیپ را دور کمر بسته و وزنه دلخواه خود را به آن اضافه…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با هالتر
ساق

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین ساق ایستاده با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
استپ‌آپ با دمبل
چهار سر ران

استپ‌آپ با دمبل

آموزش تمرین استپ‌آپ با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود گرفته و کاملا راست مقابل یک سطح…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست