خوابیده

شنا پلایومتریک
سینه

شنا پلایومتریک

آموزش تمرین شنا پلایومتریک: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبی…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
رول شکم با هالتر روی زانو
شکم

رول شکم با هالتر روی زانو

آموزش تمرین رول شکم با هالتر روی زانو: یک هالتر با وزنه های سبک انتخاب کرده و آن را روی زمین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس سینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس سینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس سینه با دستگاه اسمیت: یک میز تخت را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ، دست ها بالا سر
شکم

کرانچ، دست ها بالای سر

آموزش تمرین کرانچ، دست ها بالای سر: به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را روی زمین قرار داده به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پل باسن آویزان
باسن

پل باسن آویزان

آموزش تمرین پل باسن آویزان: تسمه های TRX را روی ارتفاع تقریبی ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متری از زمین تنظیم کنید. به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ اریب
شکم

کرانچ اریب

آموزش تمرین کرانچ اریب: به پشت روی زمین دراز بکشید. برای اجرای این تمرین یکی از دست ها را کنار بدن…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ روی توپ تعادلی
شکم

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین کرانچ روی توپ تعادلی: به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ زانو خم
شکم

کرانچ زانو خم

آموزش تمرین کرانچ زانو خم: به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهایتان را بالا آورده به شکلی که ران ها به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کشش باسن نشسته
باسن

کشش باسن نشسته

آموزش تمرین کشش باسن نشسته: روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: کششی
فهرست