سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

نشر جلو با سیم کش
سرشانه

نشر جلو با سیم کش

آموزش تمرین نشر جلو با سیم کش: پولی دستگاه سیم کش را روی کمترین ارتفاع ممکن تنظیم کرده و یک دسته…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل خم با سیم کش
سرشانه

نشر بغل خم با سیم کش

آموزش تمرین نشر بغل خم با سیم کش: پولی دستگاه سیم کش را روی کمترین ارتفاع ممکن تنظیم کرده و یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه با دمبل متناوب
سرشانه

پرس سرشانه با دمبل متناوب

آموزش تمرین پرس سرشانه با دمبل متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس کوبایی
سرشانه

پرس کوبایی

آموزش تمرین پرس کوبایی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. قسمت بالایی بازوها را…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با دمبل جفت دست
سرشانه

نشر جلو با دمبل جفت دست

آموزش تمرین نشر جلو با دمبل جفت دست: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه با دستگاه اسمیت
سرشانه

پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس سرشانه با دستگاه اسمیت:  ارتفاع هالتر دستگاه اسمیت را متناسب با قد خود (در حالت نشسته) تنظیم کرده…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل و نشر جلو متناوب
سرشانه

نشر بغل و نشر جلو متناوب

آموزش تمرین نشر بغل و نشر جلو متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل تک دست
سرشانه

نشر بغل تک دست

آموزش تمرین نشر بغل تک دست: یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دست دیگر شما باید از…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست