سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

سرشانه

پرس سرشانه با دستگاه

آموزش تمرین پرس سرشانه با دستگاه: روی صندلی دستگاه سرشانه نشسته و وزن متناسب با توانایی خود را انتخاب کنید. دسته…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
سرشانه

سرشانه ایستاده با طناب

آموزش تمرین سرشانه ایستاده با طناب: پولی بالایی دستگاه سیم کش را در ارتفاع بالاتر از سر خود تنظیم کرده و…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
سرشانه

فیس پول

آموزش تمرین فیس پول: پولی بالایی دستگاه سیم کش را در ارتفاع هم سطح صورت خود تنظیم کرده و یک طناب…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
سرشانه

نشر بغل با دستگاه

آموزش تمرین نشر بغل با دستگاه: روی صندلی دستگاه نشر بغل نشسته و وزن متناسب با توانایی خود را انتخاب کنید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
سرشانه

پرس سرشانه (نظامی) با دستگاه

آموزش تمرین پرس سرشانه (نظامی) با دستگاه: روی صندلی دستگاه سرشانه نظامی نشسته و وزن متناسب با توانایی خود را انتخاب…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فلای معکوس با دستگاه
سرشانه

فلای معکوس با دستگاه

آموزش تمرین فلای معکوس با دستگاه: دسته های دستگاه را برای حرکت فلای معکوس تنظیم کرده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه با دمبل تک دست
سرشانه

پرس سرشانه با دمبل تک دست

آموزش تمرین پرس سرشانه با دمبل تک دست: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست