سینه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سینه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

دیپ برای سینه
سینه

دیپ برای سینه

آموزش تمرین دیپ برای سینه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پارالل یا دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فلای بالاسینه با دمبل
سینه

فلای بالاسینه با دمبل

آموزش تمرین فلای بالاسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه تخت با هالتر
سینه

پرس سینه تخت با هالتر

آموزش تمرین پرس سینه تخت با هالتر: روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه با دمبل
سینه

پرس سینه با دمبل

آموزش تمرین پرس سینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه گیوتین با هالتر
سینه

پرس سینه گیوتین با هالتر

آموزش تمرین پرس سینه گیوتین با هالتر: روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس زیرسینه با دمبل
سینه

پرس زیرسینه با دمبل

آموزش تمرین پرس زیرسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کنید. پای خود را در جایگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه روی گردن
سینه

پرس سینه روی گردن

آموزش تمرین پرس سینه روی گردن: روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس بالاسینه با هالتر
سینه

پرس بالاسینه با هالتر

آموزش تمرین پرس بالاسینه با هالتر: روی یک میز پرس بالاسینه به پشت دراز بکشید. کف پاها باید کاملا روی زمین…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای زیرسینه با دمبل
سینه

فلای زیرسینه با دمبل

آموزش تمرین فلای زیرسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کنید. پای خود را در جایگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کراس اور
سینه

کراس اور

آموزش تمرین کراس اور: پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین درجه تنظیم کنید. اگر قدتان کوتاه است نیازی نیست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور با هالتر
سینه

پول اور با هالتر

آموزش تمرین پول اور با هالتر: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در دست…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس زیرسینه با هالتر
سینه

پرس زیرسینه با هالتر

آموزش تمرین پرس زیرسینه با هالتر: پای خود را در جایگاه مخصوص میز پرس زیرسینه قرار داده و به آرامی روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست