سینه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سینه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

شنا
سینه

شنا

آموزش تمرین شنا: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبی 90…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای سینه با دمبل
سینه

فلای سینه با دمبل

آموزش تمرین فلای سینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور با دمبل دست خم
سینه

پول اور با دمبل دست خم

آموزش تمرین پول اور با دمبل دست خم: یک دمبل متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را به صورت…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
سینه

پرس بالاسینه نشسته با دستگاه

آموزش تمرین پرس بالاسینه نشسته با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس بالاسینه قرار داده و ارتفاع…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
سینه

شنا پلایومتریک با کتل بل

آموزش تمرین شنا پلایومتریک با کتل بل: یک کتل بل را روی زمین قرار دهید. در وضعیت شنا روی زمین قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
سینه

شنا از چپ به راست

آموزش تمرین شنا از چپ به راست: در وضعیت شنا روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه نشسته با دستگاه
سینه

پرس سینه نشسته با دستگاه

آموزش تمرین پرس سینه نشسته با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس سینه قرار داده و ارتفاع…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور به پرس سینه
سینه

پول اور به پرس سینه

آموزش تمرین پول اور به پرس سینه: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست