محاسبه آنلاین حداکثر ضربان قلب

سن شما


حداکثر ضربان قلب شما: ?


95% حداکثر ضربان قلب 70% حداکثر ضربان قلب
90% حداکثر ضربان قلب 65% حداکثر ضربان قلب
85% حداکثر ضربان قلب 60% حداکثر ضربان قلب
80% حداکثر ضربان قلب 55% حداکثر ضربان قلب
75% حداکثر ضربان قلب 50% حداکثر ضربان قلب