محاسبه آنلاین میزان سوخت‌وساز پایه (BMR)

سن
جنسیت
قد (برای وارد کردن قد به این صورت عمل کنید، به عنوان مثال قد 180 سانتیمتر، مقدار 1 را برای متر و مقدار 80 را برای سانتیمتر وارد نمایید.)
وزن

* میزان سوخت‌وساز پایه توسط معادله هریس-بندیکت محاسبه شده است (ایجاد شده در سال 1919).