پشت بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پرس دست جمع پشت بازو
پشت بازو

پرس دست جمع پشت بازو

آموزش تمرین پرس دست جمع پشت بازو: روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

دیپ با دستگاه

آموزش تمرین دیپ با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع تمرین با انتخاب…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

پشت بازو با دستگاه

آموزش تمرین پشت بازو با دستگاه: ارتفاع صندلی دستگاه پشت بازو را متناسب با قد خود تنظیم کرده و روی آن…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

شنا دست جمع الماسی

آموزش تمرین شنا دست جمع الماسی: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها نزدیک هم باشد.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

پشت بازو سیم کش تک دست

آموزش تمرین پشت بازو سیم کش تک دست: پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک دسته تکی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت بازو سیم کش
پشت بازو

پشت بازو سیم کش

آموزش تمرین پشت بازو سیم کش: پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک دسته مستقیم یا خم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت بازو سیم کش با طناب
پشت بازو

پشت بازو سیم کش با طناب

آموزش تمرین پشت بازو سیم کش با طناب: پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک طناب را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت بازو سیم کش مچ برعکس
پشت بازو

پشت بازو سیم کش مچ برعکس

آموزش تمرین پشت بازو سیم کش مچ برعکس: پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک دسته مستقیم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست