باسن

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات باسن (سرینی) قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پل باسن با قدم زدن
باسن

پل باسن با قدم زدن

آموزش تمرین پل باسن با قدم زدن: به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست