کتل بل

اسکات با کتل بل
چهار سر ران

اسکات با کتل بل

آموزش تمرین اسکات با کتل بل: با دو دست یک کتل بل یا همان دمبل روسی متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
سینه

شنا پلایومتریک با کتل بل

آموزش تمرین شنا پلایومتریک با کتل بل: یک کتل بل را روی زمین قرار دهید. در وضعیت شنا روی زمین قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
همسترینگ

ددلیفت تک پا

آموزش تمرین ددلیفت تک پا: در یک دست یک کتل بل با وزن متناسب با توانایی خود بلند کرده و آن…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست