شیبدار

پرس بالاسینه با دمبل
سینه

پرس بالاسینه با دمبل

آموزش تمرین پرس بالاسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای بالاسینه با دمبل چرخشی
سینه

فلای بالاسینه با دمبل چرخشی

آموزش تمرین فلای بالاسینه با دمبل چرخشی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای سینه با دمبل
سینه

فلای سینه با دمبل

آموزش تمرین فلای سینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای بالاسینه با دمبل
سینه

فلای بالاسینه با دمبل

آموزش تمرین فلای بالاسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه با دمبل
سینه

پرس سینه با دمبل

آموزش تمرین پرس سینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس زیرسینه با دمبل
سینه

پرس زیرسینه با دمبل

آموزش تمرین پرس زیرسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کنید. پای خود را در جایگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست