توپ بدنسازی

کرانچ روی توپ تعادلی
شکم

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین کرانچ روی توپ تعادلی: به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ روی توپ بدنسازی
شکم

کرانچ روی توپ بدنسازی

آموزش تمرین کرانچ روی توپ بدنسازی: به پشت روی یک توپ بدنسازی دراز بکشید به شکلی که انحنای پشت شما روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست