هالتر خم

جلو بازو با هالتر خم
جلو بازو

جلو بازو با هالتر خم

آموزش تمرین جلو بازو با هالتر خم: یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو عنکبوتی
جلو بازو

جلو بازو عنکبوتی

آموزش تمرین جلو بازو عنکبوتی: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس پشت بازو خوابیده
پشت بازو

پرس پشت بازو خوابیده

آموزش تمرین پرس پشت بازو خوابیده: یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (پیشنهاد…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری
جلو بازو

جلو بازو لاری

آموزش تمرین جلو بازو لاری: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست