نشسته

دیپ روی میز
پشت بازو

دیپ روی میز

آموزش تمرین دیپ روی میز: یک میز تخت را انتخاب کرده و به آن پشت کنید. لبه های میز را با…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل نشسته
سرشانه

نشر بغل نشسته

آموزش تمرین نشر بغل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی بنشینید. دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری با دمبل
جلو بازو

جلو بازو لاری با دمبل

آموزش تمرین جلو بازو لاری با دمبل: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و دمبل نیاز دارید. در…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو پا با دستگاه
چهار سر ران

جلو پا با دستگاه

آموزش تمرین جلو پا با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو پا احتیاج دارید. وزن متناسب با توانایی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
قایقی با سیم کش نشسته
پشت

قایقی با سیم کش نشسته

آموزش تمرین قایقی با سیم کش نشسته: برای اجرای این حرکت به یک دستگاه قایقی سیم کش و دسته وی‌شکل احتیاج…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل سیم کش تک دست
زیربغل

زیر بغل سیم کش تک دست

آموزش تمرین زیر بغل سیم کش تک دست: یک دسته تکی به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دستگاه
ساق

ساق نشسته با دستگاه

آموزش تمرین ساق نشسته با دستگاه: روی دستگاه ساق پا بنشینید و پنجه ها و انگشت های پا را در جای…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل نشسته با سیم کش
سرشانه

نشر بغل نشسته با سیم کش

آموزش تمرین نشر بغل نشسته با سیم کش: پولی های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل سیم کش دست باز
زیربغل

زیر بغل سیم کش دست باز

آموزش تمرین زیر بغل سیم کش دست باز: یک دسته بزرگ به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
رول گردن
تمرینات بدنسازی، گردن

رول گردن

آموزش تمرین رول گردن: یک رول عضله انتخاب کرده و آن را پشت سر خود و چسبیده به گردن قرار دهید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: کششی
پرس سرشانه با هالتر
سرشانه

پرس سرشانه با هالتر

آموزش تمرین پرس سرشانه با هالتر:  یک صندلی دارای پشتی را بین چهارچوب اسکات قرار داده و روی آن بنشینید. قبل…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست