نشسته

ساعد با دمبل نشسته
ساعد

ساعد با دمبل نشسته

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات پرشی روی زانو
باسن

اسکات پرشی روی زانو

آموزش تمرین اسکات پرشی روی زانو: هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید.…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دمبل تک پا
ساق

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین ساق نشسته با دمبل تک پا: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با هالتر
ساق

ساق نشسته با هالتر

آموزش تمرین ساق نشسته با هالتر: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری با دستگاه
جلو بازو

جلو بازو لاری با دستگاه

آموزش تمرین جلو بازو لاری با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری نیاز دارید. روی دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت پا نشسته با دستگاه
همسترینگ

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین پشت پا نشسته با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پروانه با دستگاه
سینه

پروانه با دستگاه

آموزش تمرین پروانه با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پروانه انتخاب کرده و ارتفاع صندلی آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با هالتر نشسته معکوس
ساعد

ساعد با هالتر نشسته معکوس

آموزش تمرین ساعد با هالتر نشسته معکوس: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ با دستگاه
شکم

کرانچ با دستگاه

آموزش تمرین کرانچ با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه کرانچ قرار دهید. روی دستگاه نشسته و پای…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با دستگاه
ساق

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین ساق ایستاده با دستگاه: ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست