مبتدی

اسکات بدون وزنه
چهار سر ران

اسکات بدون وزنه

آموزش تمرین اسکات بدون وزنه: طوری بایستید که فاصله پاها به اندازه عرض شانه‌ها باشد. در صورت تمایل کف دست‌ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق روی تخته تعادلی
ساق

ساق روی تخته تعادلی

آموزش تمرین ساق روی تخته تعادلی: نکته: این تمرین برای بهبود تعادل طراحی شده است. یک تخته تعادلی را روی زمین…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس بالاسینه با دمبل
سینه

پرس بالاسینه با دمبل

آموزش تمرین پرس بالاسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای سرشانه با کش بدنسازی
سرشانه

فلای سرشانه با کش بدنسازی

آموزش تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی: کش بدنسازی را دور یک پایه محکم مانند دستگاه اسمیت یا پایه اسکات قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با دمبل نشسته
ساعد

ساعد با دمبل نشسته

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس سینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس سینه با دستگاه اسمیت: یک میز تخت را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات با دمبل
چهار سر ران

اسکات با دمبل

آموزش تمرین اسکات با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات با کتل بل
چهار سر ران

اسکات با کتل بل

آموزش تمرین اسکات با کتل بل: با دو دست یک کتل بل یا همان دمبل روسی متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دمبل تک پا
ساق

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین ساق نشسته با دمبل تک پا: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ، دست ها بالا سر
شکم

کرانچ، دست ها بالای سر

آموزش تمرین کرانچ، دست ها بالای سر: به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را روی زمین قرار داده به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست