سایر

رول شکم
شکم

رول شکم

آموزش تمرین رول شکم: یک دستگاه رول شکم را در دست گرفته و روی زمین زانو بزنید. چرخ دستگاه را روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با صفحه
سرشانه

نشر جلو با صفحه

آموزش تمرین نشر جلو با صفحه: یک صفحه هالتر متناسب با توانایی تان بلند کرده و راست بایستید. صفحه را طوری…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست