دمبل

فلای زیرسینه با دمبل
سینه

فلای زیرسینه با دمبل

آموزش تمرین فلای زیرسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کنید. پای خود را در جایگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل و نشر جلو متناوب
سرشانه

نشر بغل و نشر جلو متناوب

آموزش تمرین نشر بغل و نشر جلو متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل تک دست
سرشانه

نشر بغل تک دست

آموزش تمرین نشر بغل تک دست: یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دست دیگر شما باید از…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه آرنولدی
سرشانه

پرس سرشانه آرنولدی

آموزش تمرین پرس سرشانه آرنولدی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای پشتی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه با دمبل
سرشانه

پرس سرشانه با دمبل

آموزش تمرین پرس سرشانه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با دمبل متناوب
جلو بازو

جلو بازو با دمبل متناوب

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل به نشر جلو
سرشانه

نشر بغل به نشر جلو

آموزش تمرین نشر بغل به نشر جلو: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. این…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با دمبل نشسته معکوس
ساعد

ساعد با دمبل نشسته معکوس

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست