دمبل

پرس بالاسینه با دمبل
سینه

پرس بالاسینه با دمبل

آموزش تمرین پرس بالاسینه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با دمبل نشسته
ساعد

ساعد با دمبل نشسته

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات با دمبل
چهار سر ران

اسکات با دمبل

آموزش تمرین اسکات با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با دمبل تک پا
ساق

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین ساق نشسته با دمبل تک پا: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج معکوس با دمبل
چهار سر ران

لانج معکوس با دمبل

آموزش تمرین لانج معکوس با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اره ای با دمبل جفت دست
پشت

اره ای با دمبل جفت دست

آموزش تمرین اره ای با دمبل جفت دست: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کنید. با خم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با دمبل نشسته
جلو بازو

جلو بازو با دمبل نشسته

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای بالاسینه با دمبل چرخشی
سینه

فلای بالاسینه با دمبل چرخشی

آموزش تمرین فلای بالاسینه با دمبل چرخشی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور با دمبل
سینه

پول اور با دمبل

آموزش تمرین پول اور با دمبل: یک دمبل متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را به صورت عمودی روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست