دستگاه اسمیت

پرس سینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس سینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس سینه با دستگاه اسمیت: یک میز تخت را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت: یک میز شیبدار را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با دستگاه اسمیت از پشت
کول

شراگ با دستگاه اسمیت از پشت

آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت از پشت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت: یک میز شیبدار بالاسینه را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با دستگاه اسمیت
کول

شراگ با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق با دستگاه اسمیت
ساق

ساق با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین ساق با دستگاه اسمیت: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را دقیقا زیر هالتر دستگاه اسمیت قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کول با دستگاه اسمیت
کول

کول با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین کول با دستگاه اسمیت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست