سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پرس نظامی با هالتر ایستاده

پرس نظامی با هالتر ایستاده

آموزش تمرین :  یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و راست بایستید. راهنمایی: فاصله دست ها هنگام گرفتن هالتر باید بیشتر از عرض شانه ها بوده و کف دست ها به سمت...
نشر بغل به نشر جلو

نشر بغل به نشر جلو

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. این وضعیت شروع تمرین است. مقداری آرنج ها را خم کرده و دمبل ها را به صورت همزمان از...
فلای معکوس

فلای معکوس

آموزش تمرین : برای شروع تمرین به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در هر دست یک دمبل نگه داشته به شکلی که کف دست ها به سمت هم باشند. دست ها را به...
پرس سرشانه با دمبل رو به هم ایستاده

پرس سرشانه با دمبل رو به هم ایستاده

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها را بالا آورده و آن‌ها را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل‌ها به هیچ...
پرس سرشانه با دمبل متناوب

پرس سرشانه با دمبل متناوب

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها را بالا آورده و آن‌ها را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل‌ها به هیچ...
پرس نظامی با هالتر نشسته

پرس نظامی با هالتر نشسته

آموزش تمرین :  یک میز تخت بدون پشتی انتخاب کرده و روی آن بنشینید. از یک نفر بخواهید که هالتر را در دستان شما قرار دهد. راهنمایی: فاصله دست ها هنگام گرفتن هالتر باید بیشتر...
پرس سرشانه با دمبل ایستاده

پرس سرشانه با دمبل ایستاده

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها را بالا آورده و آن‌ها را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل‌ها به هیچ...
پرس سرشانه آرنولدی

پرس سرشانه آرنولدی

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای پشتی بنشینید. دمبل‌ها را بالا آورده و در سطح سینه نگه دارید. کف دست ها باید به...
پرس سرشانه با دمبل رو به هم ایستاده تک دست

پرس سرشانه با دمبل رو به بدن ایستاده تک دست

آموزش تمرین : یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل را بالا آورده و آن را هم سطح شانه قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل به هیچ عنوان بدن را تاب...
ابزار آنلاین فیتنس

آتشین (FYR)

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

مطالب جدید