تمرینات بدنسازی

ساق ایستاده با دستگاه
ساق

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین ساق ایستاده با دستگاه: ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با هالتر از پشت
کول

شراگ با هالتر از پشت

آموزش تمرین شراگ با هالتر از پشت: در حالی که یک هالتر را از پشت در دست گرفته راست بایستید، به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
دیپ روی میز
پشت بازو

دیپ روی میز

آموزش تمرین دیپ روی میز: یک میز تخت را انتخاب کرده و به آن پشت کنید. لبه های میز را با…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل نشسته
سرشانه

نشر بغل نشسته

آموزش تمرین نشر بغل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی بنشینید. دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج معکوس با هالتر
چهار سر ران

لانج معکوس با هالتر

آموزش تمرین لانج معکوس با هالتر: یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق ایستاده با دمبل
ساق

ساق ایستاده با دمبل

آموزش تمرین ساق ایستاده با دمبل: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین قرار دهید. در هر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
کول با دمبل
کول

کول با دمبل

آموزش تمرین کول با دمبل: در هر دست یک دمبل گرفته و راست بایستید. دمبل ها را طوری در دست بگیرید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست